ਅੰਬ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਦ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦਕਿ, ਅੰਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ. ਇਹ ਤਣਾਅ ਗਰੈਚੁਟੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ, ਲੋਕ ਅੰਬ ਸੁਆਦ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਬ ਸੁਆਦ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ ਅੰਬ ਘਟਾਇਆ ਡੀਜ਼ਲ, ਸਟਰਾਬਰੀ ਅੰਬ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਅੰਬ ਲਹਿਰਾ, ਅੰਬ ਲਹਿਰਾ, ਅੰਬ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅੰਬ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ' ਤੇ ਅੰਬ ਸੁਆਦ ਕੈਨਾਬਿਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰਬਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸੁਆਗਤ ਹੈ StrainLists.com

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਹੋ?

ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ' ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ.